O agentúre

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je od 1.4.2015 nový názov Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI). Súčasne sa k tomuto dátumu IA MPSVR SR stala právnym nástupcom zrušenej príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

IA ZaSI vznikla dňa 1.4.2014 premenovaním organizácie Fond sociálneho rozvoja. Zároveň bola k 1.4.2014 začlenená pod IA ZaSI Sociálna implementačná agentúra.

Fond sociálneho rozvoja (FSR) bol zriadený MPSVR SR v roku 2005 ako rozpočtová organizácia na podporu projektov, ktoré otvárajú cestu do spoločnosti ľuďom vytlačeným na jej okraj. Jeho úlohou bolo efektívne sprostredkovať pomoc tam, kde je najviac potrebná: nezamestnaným, zdravotne postihnutým, Rómom, prisťahovalcom, bezdomovcom, ženám po materskej dovolenke, mladým  predčasne  opúšťajúcim  školy,  ženám v domácnosti, väzňom, ktorí práve skončili výkon trestu.

Sociálna implementačná agentúra vznikla koncom roku 2006 najmä za účelom implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI).
 
Projekty, sprostredkované IA MPSVR SR sú spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF). O nenávratný finančný príspevok sa môžu uchádzať najmä obce a organizácie, ktoré pracujú s nezamestnanými, chudobnými a znevýhodnenými osobami.
 
Európsky sociálny fond je jedným zo štrukturálnych fondov, prostredníctvom ktorých pomáha EÚ v rámci politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti svojim členským štátom riešiť regionálne nerovnosti.       
 
V  programovom  období  2007 - 2013  IA MPSVR SR implementuje ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom aj ako prijímateľ národných projektov Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Dokumenty o IA MPSVR SR

 

Odkazy na ďalšie inštitúcie

Centrálny koordinačný orgán

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

O ESF (na stránkach MPSVR SR)

Slovensko na stránkach ESF

Sociálna implementačná agentúra

EURoma