Dizajn bez nazvu Dopytové projekty

Dopytovo orientované projekty

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len “Implementačná agentúra MPSVR SR”) plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len “OP ĽZ”) pre prioritnú os 2, prioritnú os 3 a prioritnú os 7 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu.


S účinnosťou, ku dňu 01.02.2022, na základe Dohody o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom prechádzajú doterajšie kompetencie Implementačnej agentúry MPSVR SR ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43, Bratislava, IČO: 00 681 156, a to v časti:

- OP ĽZ - Prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí:

1. Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí;
Sídlo: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa: Špitálska 6 I 814 55 Bratislava
tel.: 02 2043 1100 I e-mail: info@ia.gov.sk I https: www.ia.gov.sk


- OP ĽZ - Prioritná os č. 3 Zamestnanosť:

1. Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu; 2. Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily;

- OP ĽZ - Prioritná os č. 7 Technická pomoc
Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás touto cestou dovoľujeme informovať, že všetky úlohy spojené s implementáciou projektov v časti:

OP ĽZ - Prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, OP ĽZ - Prioritná os č. 3 Zamestnanosť, OP ĽZ - Prioritná os č. 7 Technická pomoc, bude odo dňa 01.02.2022 zabezpečovať výhradne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43, Bratislava, IČO: 00 681 156, Odbor projektov zamestnanosti, e-mail: dop@employment.gov.sk.