Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Informácia pre prijímateľov k povinnosti zachovať kontrolné prostredie a prvok závislej práce (vybrané organizácie v mimovládnom sektore – napr. neziskové organizácie a občianske združenia)

Informácia pre prijímateľov k povinnosti zachovať kontrolné prostredie a prvok závislej práce (vybrané organizácie v mimovládnom sektore – napr. neziskové organizácie a občianske združenia)

IA MPVSR SR vyzýva prijímateľov, aby v záujme predchádzania vzniku neoprávnených výdavkov, dôsledne dodržiavali ustanovenia uvedené v Príručke pre prijímateľa, a to aj v súvislosti so zachovaním kontrolného prostredia a prvku závislej práce. IA MPVSR SR Upozorňuje, že je vylúčené, aby osoba, ktorá pracovnú činnosť vykonáva, bola tou istou osobou, ktorá aj kontroluje na úrovni prijímateľa vykonávanie tejto činnosti. Zároveň upozorňuje, že v rámci neziskovej organizácie a občianskeho združenia nie je umožnené štatutárnemu orgánu zamestnať zamestnanca, ktorý je totožnou osobou ako zamestnávateľ, t. j. štatutárny orgán.

 

Na základe toho IA MPSVR SR odporúča:

 

-          Poveriť osobu/orgán na uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu so štatutárom za podmienok tohto vzťahu dohodnutých orgánom na to určeným (vychádzajúc z §7, ods. 3 Zákonníka práce).

-          Prostredníctvom orgánu na to určeného poveriť vybranú osobu/orgán jednoznačnými činnosťami, ktoré, okrem iného, vedú k nestrannej a nezávislej kontrole výkonu práce osoby na pozícii štatutára, pričom pozícia tejto osoby/orgánu nesmie byť podriadenou pozíciou štatutárovi (zachovanie nestrannosti).

-          Zabezpečiť úpravu stanov (ak relevantné).

 

Zároveň IA MPSVR SR žiada prijímateľov dôsledne dbať na ďalšie zachovávanie kontrolného prostredia pri tvorbe ostatných pracovných zmlúv medzi fyzickými osobami pôsobiacimi v orgánoch organizácie a organizáciou samotnou a zachovávať kontrolné prostredie pri nadväzných požiadavkách a podmienkach poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v budúcnosti.