Dizajn bez nazvu Opatrenia platné pre dopytovo-orientované projekty » Usmernenie k OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Usmernenie k OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

(Upozornenie: poskytovateľ si vyhradzuje právo dopĺňať, spresňovať a meniť usmernenie v závislosti od ďalšieho vývoja situácie)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), vydáva nasledujúce usmernenie:

Uvedené usmernenie nemá za cieľ prijímateľovi predstaviť možnosti vysporiadať sa s mimoriadnou situáciou Koronavírus v pozícii zamestnávateľa. Prijímateľovi má poskytnúť informácie o alternatívach, ako sa vysporiadať s mimoriadnou situáciou Koronavírus ovplyvňujúcu realizáciu projektu, resp. jeho jednotlivých aktivít  a napĺňanie cieľov  vrátane merateľných ukazovateľov.

V zmysle článku 8 ods. 3 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ oprávnený pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu, ak realizácii hlavných aktivít projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. IA MPSVR SR ako poskytovateľ týmto informuje, že v súvislosti s realizáciou aktivít projektu je možné vzniknutú situáciu súvisiacu s pandémiou Koronavírus označiť ako OVZ.

Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby realizácie hlavných aktivít projektu, pričom však realizácia hlavných aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti, vrátane úhrady nárokovaných výdavkov v žiadostiach o platbu.

Poskytovateľ na základe oznámenia prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP).

IA MPSVR SR  bude  individuálne a operatívne komunikovať s prijímateľom ohľadne využitia inštitútu pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu, ak by to bolo v prospech projektu. Pozastavenie realizácie hlavných aktivít bude môcť prijímateľ uskutočniť aj spätne, k dátumu vyhlásenia mimoriadnej situácie Koronavírus (k 16.03.2020, resp. 12.03.2020).

Opatrenie zásadným spôsobom umožňuje  predĺženie dĺžky realizácie aktivít projektu aj nad rámec maximálnej dĺžky realizácie projektu v zmysle výzvy, t.j. viac ako 24 mesiacov, ak realizácii hlavných aktivít projektu bránila OVZ, a v prípade potreby aj predĺženie maximálnej doby na realizáciu projektu v zmysle výzvy,  t.j. aj po  termíne 31.12.2020. Po ukončení mimoriadnej situácie Koronavírus bude IA MPSVR SR upravovať konkrétny posun oprávneného obdobia realizácie projektu s ohľadom na  dobu trvania mimoriadnej situácie Koronavírus.

Poskytovateľ a prijímateľ budú vzájomne súčinní pri schvaľovaní podaných zmien v súvislosti s mimoriadnou situáciou Koronavírus a následne pri podpisovaní dodatkov k Zmluve o poskytnutí NFP vyplývajúcich z mimoriadnej situácie Koronavírus.

IA MPSVR SR upozorňuje prijímateľov na dodržanie podmienok výzvy počas realizácie projektu, pričom k podmienke č. 17 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu uvádzame nasledovné:

V prípade realizácie podaktivít 1a (výber účastníkov UoZ a ZUoZ) – táto aktivita sa v období mimoriadnej situácie Koronavírus môže vykonávať v obmedzenom režime. Je na rozhodnutí prijímateľa, či dané obdobie bude mať dopad na realizáciu projektu (z časového hľadiska).

V prípade realizácie podaktivít 3a (výber účastníkov z radov vlastných zamestnancov) – pri tejto aktivite v období mimoriadnej situácie Koronavírus nie je dôvod na obmedzenie – napriek tomu, je na rozhodnutí prijímateľa, či dané obdobie a s ním spojený výber zamestnancov na zapojenie do projektu bude mať dopad na realizáciu projektu (z časového hľadiska). Nakoľko sú projekty v realizácii, predpokladá sa realizácia podaktivity 3a len pri výmene a nahradení zamestnancov.

V prípade realizácie podaktivít 1b a 3b (cielené získavanie pracovných zručností) – táto aktivita sa v období mimoriadnej situácie Koronavírus vo väčšine projektov vykonávať nebude, resp. vo veľmi obmedzenom režime – závisí od charakteru školení a počtu účastníkov, ale vzhľadom na mimoriadnu situáciu Koronavírus, realizáciu tejto podaktivity poskytovateľ neodporúča realizovať.

Prijímateľ má možnosť prehodnotiť časovú realizáciu školení/odbornej prípravy a presunúť čas realizácie na obdobie, kedy pominie mimoriadna situácia Koronavírus.

Z tohto dôvodu má prijímateľ viaceré možnosti ako postupovať pri zabezpečení úspešného pokračovania realizácie projektu (výber jednej z možností):

- požiadanie o zmenu harmonogramu (o potrebný čas, ak je na to časový priestor, a to do ukončenia pôvodného obdobia realizácie celého projektu);

- požiadanie o predĺženie dĺžky realizácie aktivít projektu aj nad rámec maximálnej dĺžky realizácie projektu v zmysle výzvy (t.j. 24 mesiacov), resp. nad rámec oprávneného obdobia realizácie projektu v zmysle výzvy (t.j. 31.12.2020);

- využitie pozastavenia realizácie aktivít projektu o čas trvania mimoriadnej situácie Koronavírus.  

 

Nie je možné meniť typy školení/odbornej prípravy a ani prezenčnú formu na dištančnú. Je však možné (na základe individuálneho vyhodnotenia a požiadania o odsúhlasenie poskytovateľom) znížiť plánovaný počet hodín školení/odbornej prípravy, za dodržania všetkých ostatných podmienok výzvy.

 

Realizácia aktivít 2 a 4 – je najviac dotknutá mimoriadnou situáciou Koronavírus. V prípade, že prijímateľ realizuje už túto aktivitu a zamestnanci z dôvodu mimoriadnej situácie Koronavírus nevykonávajú rozvoj nadobudnutých pracovných zručností, odporúčame (výber jednej z možností):

- požiadanie o zmenu harmonogramu (o potrebný čas, ak je na to časový priestor, a to do ukončenia pôvodného obdobia realizácie celého projektu);

- požiadanie o predĺženie dĺžky realizácie aktivít projektu aj nad rámec maximálnej dĺžky realizácie projektu v zmysle výzvy (t.j. 24 mesiacov), resp. nad rámec oprávneného obdobia realizácie projektu v zmysle výzvy (t.j. 31.12.2020);

- využitie pozastavenia realizácie aktivít projektu o čas trvania mimoriadnej situácie Koronavírus.