Dizajn bez nazvu Opatrenia platné pre dopytovo-orientované projekty » Usmernenie k výzvam s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Usmernenie k výzvam s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

(Upozornenie: poskytovateľ si vyhradzuje právo dopĺňať, spresňovať a meniť usmernenie v závislosti od ďalšieho vývoja situácie)

 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR“), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie od 12.3.2020 z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (koronavírus), vydáva nasledujúce usmernenie:

Týmto usmernením nie sú dotknuté povinnosti prijímateľa, ako subjektu, dodržiavať všetky opatrenia, nariadenia a usmernenia iných, kompetentných orgánov (napr. MPSVR SR).

 Uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 je od  28. marca 2020 rozšírený núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020.

Zároveň v záujme udržania výkonu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej „SPOD a SK“) budú subjekty vykonávajúce opatrenia   SPOD a SK (centrá pre deti ako aj ďalšie akreditované subjekty) určené za subjekty hospodárskej mobilizácie. [1] 

 

Na základe uvedeného je žiadúce, aby prijímatelia naďalej realizovali projekty a vykonávali opatrenia SPOD a SK tým, ktorí to potrebujú a sú na to odkázaní. V zmysle uvedeného bude súčasne možné posúdiť oprávnenosť výdavkov v súlade s výzvou a štandardnou stupnicou jednotkových nákladov.

 

Sociálni pracovníci, asistenti sociálnych pracovníkov, psychológovia, špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia (skupina výdavkov 910)

 

Cieľovou skupinou projektov sú zraniteľné skupiny klientov, navyše aktuálne v mimoriadne zložitej epidemiologickej situácii, ktorá výrazne komplikuje možnosti dostupnosti odbornej pomoci. Vzhľadom na povahu dôvodov, pre ktoré bývajú vykonávané opatrenia SPOD a SK, je absolútne nevyhnutné udržiavať kontakt s klientmi. Pokiaľ je to možné, kontakt by mal byť primárne osobný (v priestoroch subjektu, v otvorenom prostredí, v domácom prostredí ...) pri  dodržaní všetkých  rozhodnutí, opatrení, usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 [2])klientom musí byť poskytnutá pomoc, poradenstvo  a podpora.

 

V prípade, že si to situácia vyžaduje a je to zo strany prijímateľa uskutočniteľné, je možné fyzický kontakt nahradiť telefonickým a online poradenstvom, a to aj v prípade, že prijímateľ primárne nemal takéto alternatívy uvedené v schválenej žiadosti o NFP.

 

Telefonické a online poradenstvo je možné využívať len v prípade, že si to situácia vyžaduje (napr. klient je v karanténe) a za predpokladu, že sú splnené nasledovné  predpoklady:

  • prijímateľ a klient  disponujú potrebným vybavením,
  • prijímateľ si vedie záznamy o spôsobe vykonania poradenstva (napr. uchováva výpisy z hovorov, záznamy z telefonickej konzultácie, e-maily, výstupy z internetového poradenstva,..); je nevyhnutné aby boli zároveň splnené podmienky akreditácie alebo všeobecne záväzných predpisov, ktoré boli prijaté na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie pre oblasť výkonu (ak boli prijaté) a následných pokynov a usmernení.   

 

IA MPSVR SR upozorňuje prijímateľov, že uvedený spôsob poradenstva musí byť preukázateľný a musí byť v prospech klienta.

 

Forma práce z domu (home-office) je oprávnená, za predpokladu, že prijímateľ zabezpečí plynulý chod zariadenia/subjektu  tak, aby boli opatrenia SPOD a SK pre klientov naďalej vykonávané v zmysle vyššie uvedeného. Zároveň, na prácu z domu sa rovnako vzťahujú všetky podmienky štandardnej stupnice jednotkových nákladov.

 

Supervízia

Výkon supervízie je oprávnený za predpokladu, že má prijímateľ zabezpečený alternatívny, avšak preukázateľný, spôsob realizácie či už skupinovej alebo individuálnej supervízie, vrátane nespochybniteľných alternatív za prezenčné listiny. Prijímateľ, v prípade, že si chce nárokovať supervíziu, je povinný poskytovateľovi pri ŽoP predložiť popis spôsobu výkonu supervízie, ako aj relevantné doklady preukazujúce jej výkon (napr. vygenerovanú prezenčnú listinu cez online platformu).

 

Vykonávanie výchovných skupinových programov alebo sociálnych skupinových programov a vykonávanie programov prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť

V aktuálnej situácii je možné vykonávať tieto aktivity alternatívnym spôsobom  dištančnou formou - online, v prípade, že to ich povaha a zameranie umožňuje.
Ak prijímateľ zvolí online spôsob výkonu týchto aktivít, je povinný poskytovateľovi pri ŽoP predložiť popis spôsobu výkonu týchto aktivít, ako aj relevantné doklady preukazujúce samotný výkon (napr. vygenerovanú prezenčnú listinu cez online plaformu, fotodokumentáciu). Zároveň odporúčame prijímateľovi komunikovať všetky informácie o konaní aktivity e-mailom (napr. zasielanie pozvánok), nakoľko prijímateľ je povinný uchovávať pre prípad kontroly dokumentáciu, ktorá dostatočne preukazuje realizáciu a priebeh aktivity.   


[1] https://www.employment.gov.sk/sk/covid-19/socialnopravna-ochrana-deti-socialna-kuratela/

[2] https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.php

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/zabezpecenie-ochrany-klientov-zss-personalu-zss-pocas-pandemie-covid-19-k-21-4-2020.pdf