Dizajn bez nazvu Opatrenia platné pre dopytovo-orientované projekty » Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

(Upozornenie: Poskytovateľ si vyhradzuje právo dopĺňať, spresňovať a meniť usmernenie v závislosti od ďalšieho vývoja situácie.)

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR) po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie zo dňa 12.3.2020 z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), vydáva nasledujúce usmernenie:

 

Týmto usmernením nie sú dotknuté povinnosti prijímateľa ako subjektu dodržiavať všetky opatrenia, nariadenia a usmernenia iných kompetentných orgánov (napr. MPSVR SR).

 

A)

1. Prijímateľ, ktorý je subjektom hospodárskej mobilizácie

V kontexte vyššie uvedeného, na riešenie krízovej situácie a na zmiernenie jej následkov slúži hospodárska mobilizácia. Preto v zmysle Nariadenia vlády SR č. 77 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie zo dňa 9. apríla 2020 boli poskytovatelia sociálnych služieb ako aj subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určení za subjekty hospodárskej mobilizácie (ďalej len „SHM“), aby v zmysle § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov zabezpečovali organizáciu sociálneho zabezpečenia. Povinnosťou každého poskytovateľa sociálnej služby ako subjektu vykonávajúceho opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK) je plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby a výkonu opatrení SPODaSK, v rámci ktorých je poskytovateľ povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situáciízverejniť krízový plán na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 7. mája 2020.

 

Ako SHM sú určení poskytovatelia nasledovných druhov sociálnych služieb:

Sociálne služby krízovej intervencie:

-        domov na polceste 

-        integračné centrum

-        komunitné centrum

-        nízkoprahové denné centrum

-        nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

-        nocľaháreň

-        útulok

-        terénna sociálna služba krízovej intervencie

-        zariadenie núdzového bývania 

Sociálne služby podmienené odkázanosťou:

-        domov sociálnych služieb – celoročná pobytová forma

-        opatrovateľská služba

-        prepravná služba

-        špecializované zariadenia – celoročná pobytová forma

-        zariadenie podporovaného bývania – celoročná pobytová forma

-        zariadenie opatrovateľskej služby – celoročná pobytová forma

-        zariadenie pre seniorov – celoročnápobytová forma

Samostatná odborná činnosť:

-        sociálna rehabilitácia

-        špecializované sociálne poradenstvo

Podporné služby:

-        práčovňa

-        stredisko osobnej hygieny

 

Ako SHM sú určení nasledujúce subjekty vykonávajúce opatrenia SPODaSK:

-        akreditované subjekty, ktoré nie sú centrami pre deti a rodiny a ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ambulantnou alebo terénnou formou

-        Centrum pre deti a rodiny vykonávajúce opatrenia pre deti, rodičov a ďalšie plnoleté fyzické osoby podľa zákona č. 305/2008 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ak SHM nie je schopný vykonávať opatrenia ako SHM, oznámi túto skutočnosť:

a)     Ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny, ak vykonáva opatrenia na základe odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK),

b)     Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (odbor akreditácií), ak subjekt nezodpovedá kritériám podľa písm. a), ktoré vykoná potrebné opatrenia na zrušenie určenia vykonávateľa opatrení za subjekt hospodárskej mobilizácie

a vzniknutá situácie v projekte bude riešená primerane v zmysle bodu 2 písm. b).

 

2. Prijímateľ, ktorý nie je subjektom hospodárskej mobilizácie

V prípade, ak prijímateľ nie je subjektom hospodárskej mobilizácie, t.j. realizuje aktivit, na ktoré sa nevzťahuje, v súvislosti s realizáciou aktivít projektu je možné:

a)     pokračovať v realizácii projektu v zmysle bodu 3. alebo 

b)    vzniknutú situáciu súvisiacu s pandémiou z dôvodu Koronavírusu označiť ako Okolnosť vylučujúcu zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), t.j. v  zmysle čl. 8 ods. 3 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ oprávnený pozastaviť realizáciu hlavnej aktivity projektu, ak realizácii hlavnej aktivity projektu bráni OZV, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby realizácie hlavnej aktivity projektu, pričom oprávnené obdobie realizácie projektu v spojitosti s oprávnenosťou výdavkov realizácie projektu je ukončená najneskôr 31.12.2023. IA MPSVR SR ako poskytovateľ na základe oznámenia prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). 

Vzhľadom na uvedené, IA MPSVR SR a prijímateľ budú vzájomne súčinní pri schvaľovaní podaných zmien v súvislosti s mimoriadnou situáciou Koronavírus a následne pri podpisovaní dodatkov k Zmluve o poskytnutí NFP vyplývajúcich z mimoriadnej situácie Koronavírus.

Poskytovateľ  bude  individuálne a operatívne komunikovať s prijímateľom ohľadne využitia inštitútu pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu, ak by to bolov prospech projektu. Pozastavenie realizácie hlavných aktivít bude môcť prijímateľ uskutočniť aj spätne, k dátumu vyhlásenia mimoriadnej situácie (k 16.03.2020, resp. 12.03.2020).

Opatrenie zásadným spôsobom umožňuje predĺženie dĺžky realizácie aktivít projektu aj nad rámec maximálnej dĺžky realizácie projektu v zmysle výzvy, ak realizácii hlavných aktivít projektu bránila OVZ. Podľa individuálnych potrieb prijímateľov je možné využiť inštitút prerušenia aktivít projektu pre všetky podaktivity projektu až do termínu ukončenia mimoriadnej situácie Koronavírusu a posunúť realizáciu projektu o dobu prerušenia.

 

C)

Realizácia hlavnej aktivity projektu

Podaktivita 1 – Overovanie návrhu

ü  Vyhlásenie mimoriadnej situácie Koronavírusu nemá priamy dopad na realizáciu podaktivity 1, avšak realizácia podaktivity 1 je úzko previazaná na aktívnu účasť cieľovej skupiny (klientov) pri zvyšovaní miery jej sociálneho začlenenia. V kontexte uvedeného, je na zvážení konkrétneho prijímateľa, či je možné zabezpečiť realizáciu projektu v podmienkach Koronavírusu v súlade so spôsobom realizácie projektu a v zmysle schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečiť vo vzťahu k osobám z cieľovej skupiny (klientom) individuálny prístup.

ü  Nakoľko je možná situácia, že zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii podaktivity 1 sa dotkli karanténne opatrenia, prijímateľ má možnosť využiť obvyklé nástroje, a to dávku PN, OČR atď.

ü  V prípade pokračovania v realizácii hlavnej aktivity projektu v podmienkach Koronavírusu, je nevyhnutné mať na zreteli, že cieľovou skupinou projektov sú zraniteľné skupiny klientov. Vzhľadom na povahu dôvodov, pre ktoré bývajú vykonávané hlavné aktivity projektu, je absolútne nevyhnutné udržiavať kontakt s klientmi. Pokiaľ je to možné, kontakt by mal byť primárne osobný (v priestoroch subjektu, v otvorenom prostredí, v domácom prostredí ...) pri  dodržaní všetkých  rozhodnutí, opatrení, usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19  – klientom musí byť poskytnutá pomoc, poradenstvo  a podpora.

ü  Prijímateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení, plniť ochranné preventívne opatrenia a zabezpečovať ochranné pracovné pomôcky ako aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby.

ü  Podstata nastavenia výzvy ako aj zameranie realizácie podaktivity 1 (overovanie návrhu za aktívnej účasti cieľovej skupiny) zo svojej podstaty neumožňuje realizáciu formou práce z domu (tzv. homeoffice). Forma práce z domu (home-office) je oprávnená výhradne za predpokladu, že prijímateľ zabezpečí plynulý chod zariadenia/subjektu  tak, aby boli opatrenia pre klientov naďalej vykonávané v zmysle vyššie uvedeného.

ü  V prípade, že si to situácia vyžaduje a je to zo strany prijímateľa uskutočniteľné, je možné fyzický kontakt nahradiť telefonickým a online poradenstvom, a to aj v prípade, že prijímateľ primárne nemal takéto alternatívy uvedené v schválenej žiadosti o NFP.Telefonické a online poradenstvo je možné využívať len v prípade, že si to situácia vyžaduje (napr. klient je v karanténe) a za predpokladu, že sú splnené nasledovné predpoklady:

  • prijímateľ a klient  disponujú potrebným vybavením,
  • prijímateľ si vedie záznamy o spôsobe vykonania poradenstva (napr. uchováva výpisy z hovorov, záznamy z telefonickej konzultácie, e-maily, výstupy z internetového poradenstva); je nevyhnutné aby boli zároveň splnené podmienky akreditácie alebo všeobecne záväzných predpisov, ktoré boli prijaté na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie pre oblasť výkonu (ak boli prijaté) a následných pokynov a usmernení.

IA MPSVR SR upozorňuje prijímateľov, že uvedený spôsob poradenstva musí byť preukázateľný a musí byť v prospech klienta.

ü  Realizáciu vzdelávacích aktivít je možné vykonávať alternatívne dištančnou formou – online v prípade, že to ich povaha a zameranie umožňuje.

Ak si prijímateľ zvolí online spôsob výkonu týchto aktivít, je povinný IA MPSVR SR ako poskytovateľovi pri ŽoP predložiť popis spôsobu výkonu týchto aktivít, ako aj relevantné doklady preukazujúce samotný výkon (napr. vygenerovanú prezenčnú listinu cez online platformu, fotodokumentáciu). Zároveň odporúčame prijímateľovi komunikovať všetky informácie o konaní aktivity e-mailom (napr. zasielanie pozvánok), nakoľko prijímateľ je povinný uchovávať pre prípad kontroly dokumentáciu, ktorá dostatočne preukazuje realizáciu a priebeh aktivity.   

 

Podaktivita 2 – Externá evaluácia

ü  Vyhlásenie mimoriadnej situácie Koronavírus nemá priamy dopad na realizáciu podaktivity 2, avšak podmienkou pre realizáciu podaktivity 2 je vykonanie návštev na mieste realizácie podaktivity 1, a to v počte minimálne 6 s časovou dotáciou maximálne 48 hodín (resp. v zmysle schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok). Vypracovanie nezávislej hodnotiacej správy v rozsahu a obsahu stanovenom výzvou sa vykonáva až po ukončení realizácie podaktivity 1 bez ohľadu na miesto jej vypracovania.

 

Dovoľujeme si prijímateľov požiadať, aby dôkladne zvážili všetky alternatívy ako aj dopady vo vzťahu k oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov v rámci projektu.

 

 

Odporúčané odkazy:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrovne.html

Národný inšpektorát práce

https://www.ip.gov.sk/koronavirus-moznosti-zamestnavatela/

Sociálna poisťovňa

https://www.socpoist.sk/

Koronavírus na Slovensku

https://www.korona.gov.sk/