Dizajn bez nazvu Opatrenia platné pre dopytovo-orientované projekty » Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01“Podpora pracovných miest“ v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01“Podpora pracovných miest“ v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

(Upozornenie: poskytovateľ si vyhradzuje právo dopĺňať, spresňovať, meniť a aktualizovať usmernenie v závislosti od ďalšieho vývoja situácie)

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR“), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie od 12.3.2020 z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), vydáva nasledujúce usmernenie:

IA MPSVR SR, ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku, musí dbať na zachovanie a poskytnutie rovnakých podmienok pre všetkých prijímateľov, ale zohľadňovať aj opatrenia, ktoré budú určené vládou prijatými opatreniami pre všetky subjekty v SR.

Z toho vyplýva, že všetky usmernenia pre prijímateľov pri zabezpečení realizácie dopytovo-orientovaných projektov nepresiahnu dopady tak, aby boli títo prijímatelia viac zvýhodnení ako iní zamestnávatelia v SR, ktorí musia taktiež znášať dopady pandémie.

Prijímateľ si je vedomý toho, že pri predkladaní ŽoP a nárokovaní si výdavkov projektu bude musieť preukázať, že výdavky na toho istého zamestnanca a v tom istom čase neboli uplatnené z iného titulu a z iných zdrojov.

 

Predĺženie maximálnej dĺžky realizácie projektu

Vzhľadom na karanténne opatrenia je možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť realizáciu aktivít projektu až nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z výzvy na predkladanie ŽoNFP, t.j. 31.12.2023. Predĺžením dĺžky realizácie projektu nedochádza k navýšeniu schváleného a zazmluvneného nenávratného finančného príspevku

Pozastavenie realizácie aktivít projektu

V súvislosti s realizáciou aktivít projektu je možné situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírus spojiť s Okolnosťou vylučujúcu zodpovednosť (ďalej len „OVZ“) v zmysle článku 1 ods. 3 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP. V zmysle článku 8 ods. 3 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ oprávnený pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu, ak realizácii hlavných aktivít projektu bráni OVZ, a to po dobu jej trvania.

Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby realizácie hlavných aktivít projektu, pričom však realizácia hlavných aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti, vrátane úhrady nárokovaných výdavkov v žiadostiach o platbu.

Poskytovateľ na základe oznámenia prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Poskytovateľ upraví posun oprávneného obdobia realizácie konkrétneho projektu s ohľadom na  dobu trvania mimoriadnej situácie.

Poskytovateľ, bude individuálne a operatívne komunikovať s prijímateľom ohľadne využitia inštitútu pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu. Pozastavenie realizácie hlavných aktivít bude môcť prijímateľ uskutočniť aj spätne, k dátumu vyhlásenia mimoriadnej situácie Koranavírus.

Poskytovateľ a prijímateľ budú vzájomne súčinní pri schvaľovaní podaných zmien v súvislosti s mimoriadnou situáciou Koronavírus a následne pri podpisovaní dodatkov k Zmluve o poskytnutí NFP vyplývajúcich z mimoriadnej situácie Koronavírus.

 

Zároveň platí, že za obdobie počas ktorého došlo k pozastaveniu realizácie aktivít projektu, ak realizácii hlavných aktivít projektu bráni OVZ, si môže prijímateľ, ako zamestnávateľ uplatniť opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov z dôvodu mimoriadnej situácie Koronavírus , ktoré prijala vláda SR pre celú Slovenskú republiku alebo môže požiadať o príspevok na udržanie pracovného miesta v čase, keď zamestnancom nemôže byť pridelená práca z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html

 

Práca z domu (Home-office)

Vzhľadom na obmedzovanie šírenia ochorenia COVID-19 je prijímateľovi, ako zamestnávateľovi, umožnené využívať inštitút práce z domu, pokiaľ je pracovnú náplň zamestnanca možné vykonávať touto formou a má na to potrebné technické zabezpečenie. 

Prácu zamestnancov z domu je prijímateľ povinný oznámiť poskytovateľovi vopred, v podrobnom harmonograme realizácie aktivít projektu, ktorý zašle projektovému manažérovi.Kvôli zavedeniu práce z domu nie je potrebné žiadať poskytovateľa o zmenu na projekte.

Práca mentora z domu je oprávnená len pri odôvodnených prípadoch výkonu jeho pracovnej náplne v dištančných podmienkach a pri dostatočnom technickom zabezpečení takejto práce na strane mentora a mentorovaného.

Práca tútora z domu oprávnená nie je, nakoľko povaha tejto práce je výlučne terénneho charakteru.

 

Presunutie pracovnej pozície

Pokiaľ prijímateľ nedokáže zabezpečiť plynulé realizovanie aktivít projektu z dôvodu karanténnych opatrení a opatrení vyplývajúcich z mimoriadnej situácie Koronavírus a existuje dôvodné ohrozenie obsadeného pracovného miesta, prijímateľ sa môže rozhodnúť počas tejto situácie k presunu účastníka projektu na inú pracovnú pozíciu naviazanú na riadnu realizáciu projektu.

 

Týmto usmernením nie sú dotknuté povinnosti prijímateľa, ako subjektu, dodržiavať všetky opatrenia, nariadenia a usmernenia iných, kompetentných orgánov (napr. MPSVR SR).

Zároveň je prijímateľ povinný vysporiadať sa, ako zamestnávateľ s aktuálnou mimoriadnou situáciou Koronavírus v zmysle ustanovení Zákonníka práce, podľa pokynov MPSVR SR a Národného inšpektorátu práce.