Dizajn bez nazvu Opatrenia platné pre dopytovo-orientované projekty » Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

(Upozornenie: poskytovateľ si vyhradzuje právo dopĺňať, spresňovať, meniť a aktualizovať usmernenie v závislosti od ďalšieho vývoja situácie)

! Upravené Usmernenie platné a účinné od: 25.01.2021

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR“), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie od 12.3.2020 z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (koronavírus), vydáva nasledujúce usmernenie:

V prvom rade uvádzame, že týmto usmernením nie sú dotknuté povinnosti prijímateľa, ako subjektu, dodržiavať všetky opatrenia, nariadenia a usmernenia iných, kompetentných orgánov (napr. MPSVR SR).

 

Oblasť poradenstva

Cieľovou skupinou projektov sú zraniteľné skupiny klientov, navyše aktuálne v mimoriadne zložitej epidemiologickej situácii, ktorá výrazne komplikuje možnosti dostupnosti odbornej pomoci. Vzhľadom na povahu dôvodov, pre ktoré sa poradenstvo (najmä dlhodobé) poskytuje, je potrebné udržiavať kontakt s klientmi. Pokiaľ je to možné, klientom by mala byť poskytnutá pomoc, poradenstvo a podpora prostredníctvom osobného kontaktu (v priestoroch subjektu, resp. v jeho extraviláne, v otvorenom prostredí, v domácom prostredí ...) pri  dodržaní všetkých   rozhodnutí, opatrení, usmernení  a vyhlášok  hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Ak je to zo strany prijímateľa uskutočniteľné, je možné fyzický kontakt nahradiť telefonickým  resp. online poradenstvom, a to aj v prípade, že prijímateľ primárne nemal takéto alternatívy uvedené v schválenej žiadosti o NFP. 

Telefonické a online poradenstvo je možné využívať za predpokladu, že sú splnené nasledovné  predpoklady:

  • prijímateľ a klient  disponujú potrebným technickým vybavením,
  • prijímateľ si vedie záznamy o spôsobe vykonania poradenstva (Hodnotiaci formulár poskytnutého poradenstva, pričom do poznámky uvedie COVID-19) 

 

 

Je nevyhnutné aby boli zároveň splnené podmienky akreditácie alebo všeobecne záväzných predpisov, ktoré boli prijaté na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie pre oblasť výkonu (ak boli prijaté) a následných pokynov a usmernení.   

IA MPSVR SR upozorňuje prijímateľov, že uvedený spôsob poradenstva musí byť preukázateľný a musí byť v prospech klienta.

Home-office 

Forma práce z domu (home-office) je oprávnená, za predpokladu, že prijímateľ zabezpečí plynulý chod zariadenia/subjektu  tak, aby boli opatrenia pre klientov naďalej vykonávané v zmysle vyššie uvedeného. Zároveň, na prácu z domu sa rovnako vzťahujú všetky podmienky oprávnenosti výdavkov.

Bezpečné ženské domovy

Home-office nie je oprávnený pri vykonávaní aktivít projektu v bezpečných ženských domoch, v ktorých chod projektu musí byť zabezpečený aj počas mimoriadnej situácie, za podmienok súladu s internými preventívnymi opatreniami, zostavenými na základe všeobecných usmernení ÚVZ SR a odporúčanými postupmi vydanými MZ SR a MPSVaR SR.

 

 Supervízia

Výkon supervízie je oprávnený za predpokladu, že má prijímateľ zabezpečený alternatívny, avšak preukázateľný, spôsob realizácie či už skupinovej alebo individuálnej supervízie, vrátane nespochybniteľných alternatív za prezenčné listiny. Prijímateľ, v prípade, že si chce nárokovať supervíziu, je povinný poskytovateľovi pri ŽoP predložiť popis spôsobu výkonu supervízie, ako aj relevantné doklady preukazujúce jej výkon (napr. vygenerovanú prezenčnú listinu cez online platformu).

 

Osvetové prednášky, vzdelávanie resp. tréningy v oblasti nediskriminácie

V zmysle článku 8 ods. 3 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ oprávnený pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu, ak realizácii hlavných aktivít projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby realizácie hlavných aktivít projektu, pričom však realizácia hlavných aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti, vrátane úhrady nárokovaných výdavkov v žiadostiach o platbu.

Poskytovateľ na základe oznámenia prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP).

IA MPSVR SR ako poskytovateľ  bude  individuálne a operatívne komunikovať s prijímateľom ohľadne využitia inštitútu pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu, ak by to bolo v prospech projektu. Pozastavenie realizácie hlavných aktivít bude môcť prijímateľ uskutočniť aj spätne, k dátumu vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Výkon vzdelávacích a osvetových aktivít je v čase pretrvávajúcej nepriaznivej situácie umožnený aj dištančnou formou (online), avšak za dodržania ostatných podmienok vyplývajúcich z výzvy a jej príloh (napr. minimálny počet účastníkov aktivity). Prijímateľ je povinný dostatočne preukázať reálny výkon aktivity, a to minimálne: vygenerovanou prezenčnou listinou (alebo inou plnohodnotnou alternatívou) a fotodokumentáciou/videodokumentácou z priebehu aktivity.  Z  výstupu musí byť zrejmé, ako dlho a kedy prebiehala daná aktivita, ako aj jednoznačne identifikovateľní účastníci. Pre možnosť overenia prijímateľ uchová aj krátky audio/video záznam z prezentácie. Z vytvoreného záznamu musí byť zrejmý dátum a čas konania podujatia. Zároveň je prijímateľ povinný upraviť a zaslať poskytovateľovi upravený Podrobný harmonogram aktivít projektu, kde jednoznačne identifikuje, ktorá aktivita sa bude realizovať online a kedy. Prijímateľ je povinný vždy za každú aktivitu realizovanú dištančnou formou zaslať poskytovateľovi údaje potrebné k prihláseniu sa na online aktivitu, a to vždy v dostatočnom predstihu pred výkonom aktivity (minimálne týždeň vopred), aby bolo možné fyzické overenie realizácie aktivít.  Zároveň je prijímateľ povinný poskytnúť tieto údaje vždy na vyžiadanie zo strany poskytovateľa.

 

V prípade realizácie vzdelávacích/osvetových aktivít prezenčnou formou, je prijímateľovi umožnené vykonávať ich aj s nižším počtom účastníkov v jednej skupine (s ohľadom na protipandemické nariadenia), ako je uvedené vo výzve a jej prílohách, avšak za predpokladu vyškolenia stanoveného počtu účastníkov v žiadosti o NFP. Ide o tzv. „rozdelenie aktivity“, kedy sa plánovanej vzdelávacej/osvetovej aktivity zúčastní prijímateľom stanovený počet účastníkov, ale vo viacerých skupinách, v rôznom čase. Výdavky na takto realizované aktivity budú oprávnené za predpokladu, že budú splnené nasledovné kritériá:

 

  •  Prijímateľ jednoznačne identifikuje v Podrobnom harmonograme aktivít projektu resp, v Oznámení zmeny harmonogramu projektu, že ide o „rozdelenie aktivity“.
  •  Prijímateľ v prípade „rozdelenia aktivity“ preukázateľne vyškolí stanovený počet účastníkov, čo dokladuje štandardným, doteraz zaužívaným spôsobom  preukazovania oprávnenosti výdavkov (prezenčné listiny, pracovný výkaz lektora, a pod.). Veľkosť skupiny určuje prijímateľ na základe vlastných možností a za dodržania protipandemických opatrení.
  •  „Rozdelenie aktivity“ však v počte účastníkov musí byť zhodné s pôvodne plánovaným počtom účastníkov danej vzdelávacej/osvetovej aktivity. Napr. prijímateľ plánoval  počas 1 vzdelávacej aktivity vyškoliť 10 účastníkov za 6 hodín. Pri „rozdelení aktivity“ rozdelí vzdelávaciu aktivitu na 2 skupiny s počtom účastníkov 5 v trvaní 6 hodín na každú skupinu.  
  •  Prijímateľ pri „rozdelení aktivity“ má nárok na úhradu mzdy zamestnanca vrátane prípravy len raz, v súlade so schváleným rozpočtom. Nie je možné napočítavanie hodín (lektorovania či prípravy) z dôvodu rozdelenia aktivity na menšie skupiny. Prijímateľ je povinný zachovať aj stanovený počet lektorov na vzdelávaciu aktivitu. Napr. ak plánujú vzdelávaciu aktivitu školiť 2 lektori, je potrebné, aby rovnakí 2 lektori viedli aj všetky skupiny podľa „rozdelenia aktivity“.  

 

V prípade nenaplnenia počtu účastníkov v súčte za „rozdelenú aktivitu“, nie je možné uznať výdavky na lektora ani prípravu za oprávnené.

 

Týmto usmernením nie sú dotknuté povinnosti prijímateľa, ako subjektu, dodržiavať všetky opatrenia, nariadenia a usmernenia iných, kompetentných orgánov (napr. MPSVR SR).

Zároveň je prijímateľ povinný vysporiadať sa, ako zamestnávateľ, s aktuálnou situáciou v intenciách Zákonníka práce, podľa pokynov MPSVR SR a Národného inšpektorátu práce.

 

Konzultácie

Konzultácie môžu byť naďalej vykonávané formou telefonickej alebo online komunikácie aj v prípade, že to nemal prijímateľ primárne uvedené ako možnosť v žiadosti o NFP.

IA MPSVR SR upozorňuje prijímateľov, že uvedený spôsob konzultácií musí byť preukázateľný.

 

Odporúčané odkazy:

https://www.employment.gov.sk/sk/covid-19/socialnopravna-ochrana-deti-socialna-kuratela/

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/zabezpecenie-ochrany-klientov-zss-personalu-zss-pocas-pandemie-covid-19-k-21-4-2020.pdf