Dizajn bez nazvu Opatrenia platné pre dopytovo-orientované projekty » Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (Podpora opatrovateľskej služby) v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Usmernenie k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (Podpora opatrovateľskej služby) v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

(Upozornenie: poskytovateľ si vyhradzuje právo dopĺňať, spresňovať, meniť a aktualizovať usmernenie v závislosti od ďalšieho vývoja situácie)

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „IA MPSVR SR“), po dôkladnom zvážení všetkých alternatív možností realizácie projektov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie od 12.3.2020 z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (koronavírus), vydáva nasledujúce usmernenie:

Týmto usmernením nie sú dotknuté povinnosti prijímateľa, ako subjektu, dodržiavať všetky opatrenia, nariadenia a usmernenia iných, kompetentných orgánov (napr. MPSVR SR).

Na riešenie krízovej situácie a na zmiernenie jej následkov slúži hospodárska mobilizácia. Preto v zmysle bodu B.5. Uznesenia vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 budú poskytovatelia vybraných druhov sociálnych služieb určení za subjekty hospodárskej mobilizácie (ďalej len „SHM“), aby v zmysle § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov zabezpečovali organizáciu sociálneho zabezpečenia.

Okresné úrady a vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) v spolupráci s MPSVR SR príkazom určia poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb ako SHM.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, v súvislosti so šírením infekcie (COVID-19), vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.  Všetky informácie, ktoré sa neustále aktualizujú vzhľadom na vývoj situácie sú dostupné na webovom sídle MPSVR SR (odkaz uvádzame nižšie). Poskytovateľom opatrovateľskej služby odporúčame priebežne tieto informácie sledovať.   

Nakoľko mimoriadnou situáciou nedošlo k zrušeniu výkonu opatrovateľskej služby, je žiaduce, aby prijímatelia naďalej realizovali projekty a poskytovali služby tým, ktorí to potrebujú a sú na to odkázaní. V zmysle uvedeného bude súčasne možné posúdiť oprávnenosť výdavkov v súlade s výzvou. Prekážky na strane zamestnávateľa sú v rámci projektu neoprávneným výdavkom.

 

Opatrovateľky (skupina výdavkov –  521- Mzdové výdavky)

Vzhľadom na rôznorodosť cieľovej skupiny, je potrebné mať v prvom rade na pamäti klienta a jeho potreby, nakoľko ide o zraniteľné skupiny obyvateľstva. Na základe vykonávanej činnosti – poskytovanie opatrovateľskej služby je primárne žiaduci fyzický kontakt (návšteva u klienta), za dodržania všetkých hygienických opatrení a nariadení, a to tak, aby pracovník (opatrovateľka) získal jednoznačné uistenie, že je všetko v poriadku a poskytol klientovi primeranú pomoc. Zároveň je potrebné mať na pamäti, že povinnosť poskytovať opatrovateľskú službu klientovi v plnom rozsahu, je nezmenená.

 

Dôležité webové odkazy:

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/