EnglishSlovak

SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE ĽUDÍ

Základné informácie


Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020.

Prijímateľ:      Implementačná agentúra MPSVR SR

Realizácia:      6/2018 – 12/2023

Cieľom projektu je vytvorenie a pilotné overenie fungovania systému podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v Slovenskej republike na základe zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Jeho realizácia umožní vytvorenie a overenie fungovania systému podpory rozvoja a fungovania sociálnej ekonomiky, šírenie osvety o možnostiach, ktoré poskytuje zákon č. 112/2018  Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch – vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o založenie a registráciu sociálnych podnikov, ich motiváciu, vedenie a podporu, organizáciu odborných celoslovenských konferencií, vznik a priebežnú aktualizáciu webového sídla obsahujúceho komplexné informácie o podpore subjektov sociálnej ekonomiky, prezentáciu príkladov dobrej praxe v SR a v zahraničí.

V rámci aktivít projektu vzniká sieť podporných Regionálnych centier sociálnej ekonomiky. V každom krajskom meste sa v nich záujemcom o sociálne podnikanie bezplatne venujú erudovaní regionálni koordinátori, ktorí poskytujú podrobné informácie pri prvých krokoch pred registráciou sociálneho podniku.

Národný projekt je realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Podpora spolupráce a partnerstva subjektov na regionálnej úrovni“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom nasledovných podaktivít:

  • zriadenie a pilotné overenie fungovania Centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky (CKJ SE),
  • zriadenie regionálnych centier (RC SE) a pilotné overenie ich fungovania,
  • diseminácia a mediálna kampaň.

Realizácia projektu prinesie vytvorenie priestoru pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť verejnej ekonomiky spoločnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk  /  www.employment.gov.sk  /  www.ia.gov.sk

 

Základné projektové dokumenty: